Пенсионната реформа в България – необходими следващи стъпки

Целта на проекта е да допринесе за формулирането на предложения за нови политики в областта на пенсионното осигуряване на базата на експертна оценка на постигнатите резултати и предизвикателствата при прилагането на българския пенсионния модел, приет през 2001 година. Наред с това, проектът си поставя и следните задачи:·       да засили капацитета на гражданското общество да инициира публичен дебат  и критическа оценка на основни принципи, свързани с бъдещото развитие на пенсионната система в България;·       да насърчи конструктивното сътрудничество между     изследователите и институциите, отговорни за формулиране на политики за развитието на пенсионната система в България;·       да осигури публичност на идеите за развитие на пенсионната      система и възможностите за прилагането им в практиката;·        да подобри осигурителната култура на гражданите;·        да допринесе за развитието на по-ефективна пенсионна система Дейностите по проекта включват: ·         Създаване на експертна група със задача  да оцени достиженията и предизвикателствата пред пенсионната реформа в България и да предложи следващи стъпки за развитието й;·         Анализ на  резултатите от пенсионната реформа, стартирала в България през 2001 година на базата на интервюта и проучвания сред заинтересованите страни и др. специализирани изследвания.·        Идентифициране на обществените очаквания за бъдещото развитие на пенсионната реформа и организиране на експертни дискусии и обществени форуми, в това число чрез електронните медии;·        Провеждане на широка обществена кампания за представяне на резултатите от проекта;·        Изготвяне на насоки за бъдещото развитие на пенсионната реформа в България·        Провеждане на национална конференция по проблемите на пенсионната реформа.За контакти: Център за Икономическо развитиегр. София, 1421, ул. „Червена стена““ 46Тел. 8190777 Мария Прохаска  „