Социална оценка на приватизацията на Булгартабак холдинг

Основната цел на проекта е да се оцени влиянието на приватизацията на Булгартабак Холдинг върху заетите в холдинга и местните тютюнопроизводители и да се предложат мерки за смекчаване, мониторинг и институционални промени, които следва да се предприемат, за да се елиминират, компенсират или намалят до приемливи равнища негативните социални ефекти. Освен това, проектът цели да изследва политическите и икономическите ефекти от приватизацията на БТ с акцент върху основните социални проблеми, които най-вероятно се очаква да възникнат в процеса на приватизация. В екипа за разработването на социалната оценка и план за действие са включени експерти от ЦИР, Агенция ЕСТАТ, както и външни експерти. Проектът, финансиран от Японския грант за подготовка на споразумението със Световната банка “ПАЛ II”, бе възложен от Министерски съвет и се реализира в периода март-юни 2004 г.Дейности:· Събиране на информация · Работни срещи с ключови представители от управленския екип на Булгартабак Холдинг, Фонд “Тютюн”, МТСП, МЗГ, МИ и синдикатите· Провеждане на социологически проучвания (ЕСТАТ)· Изготвяне на доклада “Социална оценка на приватизацията на Булгартабак холдинг” с Плана за действие на български и английски език.Ръководител на проекта: Магдалена Вършилова Ел.поща: M.Varshilova@ced.bg