Практически знания за МСП и НПО относно националните стратегически документи за Европейските структурни фондове

Центърът за икономическо развитие съвместно с Националното сдружение на малкия и средния бизнес изпълняват проект на тема “Предоставяне на практически знания на МСП и НПО относно националните стратегически програмни документи за Европейските фондове”. Проектът се финансира от Програма ФАР-2004 “Развитие на гражданското общество”.Основната цел на проекта е да се запознаят представителите на малкия и средния бизнес, и неправителствените организации с ролята, същността и съдържанието на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми към нея. Проектът предвижда предоставянето на практически познания за областите на финансиране от европейските фондове, конкретните механизми за предоставяне на средства от тези фондове, както специфични изисквания при подготовката на предложения за проекти.Проектът се реализира в общините Перник, Монтана, Мездра, Разлог, Трявна, Асеновград, Търговище и Ямбол. Избраните общини се намират в шестте района за планиране на България и в тях местни партньори са структурите на НСМСБ.Дейностите по първия етап на проекта включват проучване на състоянието и потребностите от информация в избраните общини. Проведени са срещи с участието на кметове, общински съветници, представители на НПО сектора и бизнесмени във всичките осем общини, обхванати от проекта.Подготвено и осъществено е национално представително социологическо изследване за нивото на информираност на бизнеса и потребността му от актуална информация за европейските фондове.Предстои изработката на информационни филми за успешно спечелени и реализирани проекти от МСП по предприсъединителните фондове.В следващите месеци ще бъдат подготвени информационни пакети за участниците в обучителните семинари. Материалите ще съдържат набор от правителствени документи за кандидатстване по различни европейски програми, както и информация за европейските фондове.Проектът ще продължи с обучителни семинари в осемте общини, които ще се проведат с участието на експерти от министерствата на финансите, регионалното развитие и икономиката и енергетиката.Дейностите по проекта ще бъдат популяризирани чрез участието на регионалните медии в пресконференции и семинари, в интернет страниците на ЦИР и НСМСБ, посредством икономическото предаване “Екон ТВ” по ТВ “Европа” и с публикуване на информационни материали в деловия портал “Екон”. Сдружението на кабелните оператори “ТВ Клуб 2000” ще излъчи информационните филми и репортажи от събитията по регионалните кабелни мрежи.Лице за контакт: Бленика Джелепова e-mail: B.Djelepova@ced.bg тел. 02 8190 762