Бизнес Акселератор – стимулиране на предприемаческата активност и създаване на условия за разширяване и развитие на бизнеса

Проектът “Бизнес акселератор – стимулиране на предприемаческата активност и създаване на условия за разширяване и развитие на бизнеса” се изпълнява от Бизнес Агенция Варна (БАВ) на територията на област Варна и се финансира по програма ФАР.

Центърът за икономическо развитие е партньор на БАВ по този проект, като в периода март-април 2004 година изготви регионален икономически анализ, който подпомогна разбирането на по-важните икономически проблеми на областта за последните няколко години.

Главните разгледани проблеми в анализа са следните:

1. Обща характеристика на регионалната икономика (размер и растеж)

2. Отраслова характеристика:

  • Промишленост,
  • Строителство,
  • Търговия и услуги,
  • Туризъм,
  • Селско и горско стопанство,
  • Инфраструктурни отрасли

3. Човешки ресурси: Работна сила, Образование, Здравеопазване

4. Управление на местните финанси

Главната цел на проекта е да повиши информационната осигуреност на малките и средни предприятия (МСП) за възможностите за развитие на техния бизнес чрез различни обучения в областта на мениджмънта на МСП. Тези обучения включват развиване на специфични управленски умения в области като: използване на информационните и комуникационни технологии в бизнеса, умения за водене на преговори, за разрешаване на конфликти, за представяне пред потенциални партньори, управление на човешките ресурси, управление на проекти, изготвяне на бизнес план, позициониране на пазара.

Главното предимство на проекта е, че обученията за предприемачи са безплатни.