Национален доклад за действието на програма “Леонардо да Винчи II” в България за периода 2000-2003

“Леонардо да Винчи” е програма за осъществяване политиката на Европейския съюз в областта на професионалното обучение. Целта на програмата е да се използва транснационалното сътрудничество и натрупан опит за повишаване на качеството, поощряване на иновациите и разпространяване на добрите професионални практики и системи в Европа, за да може до 2010 г. Европа да стане “world quality reference” за образование и обучение. Втората фаза на програмата “Леонардо да Винчи II” беше установена с Решение на Съвета на Европейския съюз от 26 април 1999 г. и е с продължителност от седем години (01.01.2000 – 31.12.2006 г.), като основните цели на програмата са три: подобряване уменията и компетенциите на младите хора в процеса на начално професионално обучение; повишаване качеството и достъпа до непрекъснато професионално обучение и придобиване на умения и компетенции през целия живот и не на последно място засилване на връзката между професионалното обучение и неговото практическо приложение.От национална гледна точка, програма “Леонардо да Винчи II” представлява средство за постигане целите на политиката в областта на професионалното образование и квалификация в България съгласно Националния план за икономическо развитие, а именно привеждането и поддържането на професионално-квалификационното равнище на националната работна сила в динамично съответствие с изменящите се условия и потребности на икономиката и с европейските изисквания и стандарти. По-доброто професионално образование и обучение на работната сила в България е гаранция за създаването на по-ефективно функциониращ пазар на труда в страната и за повишаване конкурентоспособността на българската работна сила в границите на разширения трудов пазар на Европейския съюз.Основната цел на националния доклад е да се оцени значението, приноса на програмата на национално ниво, нейната ефективност и ефикасност. Организирането и финансирането на дейността по разработването на доклада се осъществява от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката, които управляват политически програмата на национално ниво. Направените в настоящия доклад изводи и препоръки за действието на програма “Леонардо да Винчи II” в България за периода 2000-2003 г. се базират на проведени през периода 15 юли – 15 август 2003 г. по методика и с анкетьори на социологическа агенция “Естат” стандартизирани интервюта с 13 представители на организации, спечелили проекти по програмата през анализирания период, и с 5 крайни бенефициенти на програмата. В рамките на методиката се включва още анализ на документацията и проведени 2 работни срещи с експерти от Национална агенция “Леонардо да Винчи” – звено към Център за развитие на човешките ресурси, административно управляващо програмата в България, чиито основни задачи са осигуряване на поддръжка по време на продължителността на проектите, както и хоризонтална поддръжка на дейностите по програмата. Този количествен метод дава възможност да се оценят силните и слабите страни на програмата, нейната значимост и ефективност. Дейности:· Изследователска дейност и събиране на информация· Работни срещи с представители на МТСП, МОН и Национална агенция “Леонардо да Винчи”· Разработване на Националния докладЛице за контакт:Магдалена ВършиловаЕл. поща: M.Varshilova@ced.bg