Проекти

Телеуъркинг: нов начин на работа и живот

1. Представяне на проекта 2. През месеците май и юни 2012 г. Центъра за икономическо развитие разработи доклад свързан с българското трудово законодателство в сферата на специфичните трудови правоотношения при работата от разстояние и европейската практика. 3. В периода 26-31 август 2012 г. беше организирано учебно посещение в Естония. Основната цел на посещението беше да […]

>>>>>

“Carrying out a campaign for publicizing EU Structural instruments in Bulgaria and providing information and transparency related to absorption of EU funding”,

NULL

>>>>>

Увеличаване доверието на българския бизнес в съдебната система чрез повишаване информираността и улесняване достъпа до правосъдие

Неуспехът на съдебната реформа в България на този етап се оказва пречка за пълноправното ни членство в ЕС. Български и международни експерти отчитат рекордно ниско доверие на българските граждани в съществуващата система и дейността на институциите и особено тези – на съдебната власт. В тази връзка, Центърът за икономическо развитие реализира проект в рамките на […]

>>>>>

Роля на местните власти за насърчаване на местното икономическо развитие

С подкрепата на инициативата за местно самоуправление на Институт “Отворено общество” – Будапеща /www.lgi.osi.hu/Целта на проекта е: разработване и предлагане на политики относно местното икономическо развитие, включващи рационално използване на общинските ресурси и потенциал за стимулиране на бизнеса, ускоряване на местното икономическо развитие и създаването на работни места.Задачите, изпълнени в рамките на проекта от Центъра […]

>>>>>

Приносът на гражданското общество и частният сектор за постигане на Целите на хилядолетието за развитие, финансиран по Програма за външно сътрудничесто на ЕК

>>>>>

Годишен доклад за МСП в България 2004

Агенция “Икономика” и Центърът за икономическо развитие по поръчка на Министерството на икономиката и енергетиката  разработиха “Годишен доклад за състоянието и развитието на малките и средните предприятия в България 2004”. Основната цел на доклада е да се направи характеристика на състоянието на сектора на МСП в навечерието на членството на България в ЕС. В разработката […]

>>>>>

Обучение по корпоративно управление за директори

Презентации:Правни задължения на ДиректоритеКОРПОРАТИВНИТЕ РЪКОВОДНИ OРГАНИ/НАДЗОРНИ СЪВЕТИ И СЪВЕТИ НА ДИРЕКТОРИ/ И ДОБРАТА ПРАКТИКА НА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ Добрата практика на корпоративното управлениеРазкриване на информация пред инвеститориГолеми сделки. Сделки със заинтересовани лицаПрава на акционера по ЗППЦК и ТЗТъргово предлаганеДопълнителни материaли:Разкриване на информация пред инвеститори(Приложения)От модул III(Приложения)

>>>>>

Икономически и социални ефекти от подобряването на достъпа на пациентите до ефикасна лекарствена терапия

През септември 2008 година Центърът за икономическо развитие в сътрудничество с Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България стартира проект, чиято цел е да проучи положителните икономически и социални ефекти от провеждането на държавна политика, насочена към подобряване на достъпа на българските пациенти до съвременно и ефикасно лечение чрез увеличаване на размера на публичните средства. […]

>>>>>

Влияние на единния пазар върху Кохезионната политика

>>>>>

Перспективи за интеграция и синергични ефекти на европейската трансформация в страните обект на политиките на ЕС по разширяване и добросъседство

В края на 2007 г. Центърът за икономическо развитие разработи доклад на тема: Икономиката на България (Макроикономика, Социална политика, Финансови услуги) като основна дейност по проекта. Главните цели на изследователския проект са: Да направи основен преглед на процеса на политическа и икономическа трансформация в разглежданите страни за периода 1990-2006, Да направи оценка на процеса на […]

>>>>>