Равенство на жените и мъжете при вземането на решения в икономиката

Министерството на труда и социалната политика в партньорство с Центъра за икономическо  развитие са изпълнители на проект, финансиран от Европейската комисия, Генерална  дирекция „Правосъдие“, който третира участието на жените в процеса на взимане на  икономически решения. Проектът e изпълнен в периода ноември 2012 г. – октомври 2015 г.

Проектът има за цел да продължи усилията на Министерството на труда и социалната  политика през последните 12 години за създаването на добре функциониращ и ориентиран  към постигане на трайни резултати механизъм, който да гарантира равноправното участие на  жените в България в икономическото управление и взимане на решения на фирмено ниво. За  съдействие в този процес е привлечена и неправителствена организация – Центърът за  икономическо развитие.

В изпълнението на дейностите по проекта участват представители на правителствени органи,  работодатели от частния и обществен сектор, както и членове на управителните съвети на  български компании, които се търгуват на БФБ. Представителите на организации, свързани с  работодателите, синдикални организации, представители и експерти от неправителствения  сектор, както и медиите, бяха запознати с резултатите от проекта и имаха възможност да  обсъдят своите мнения и предложения.

Основните дейности на проекта са свързани с проучване на съществуващото състояние на  участието на жените в управлението и взимането на управленски решение в най-големите 100  български компании. На основата на тематични въпросници и дълбочинни интервюта са  проследени тенденциите и нагласите за издигане на жените на високи управленски позиции.  Изследването и обобщените данни послужиха за изготвяне на препоръки към бизнеса и  държавните институции, които да регулират баланса в представителството на жените на   управленско ниво.

Резултатите от изследователската дейност заедно с изготвянето на сравнителна база данни за  страните от ЕС и България бяха обсъдени на дискусионни форуми с представителите на  бизнеса и държавните институции.

Проектът предвижда изготвяне на практическо ръководство за мениджмънта на компаниите с  конкретни мерки за установяване на трайно равновесие в женското представителство на  управлението им.

Усилията на изпълнителите на проекта включват и широка обществена разгласа на резултатите  от проведените проучвания и дискусии, както и популяризиране на европейските, и  национални документи за женското участие в икономическия живот. Публично бяха наградени  български компании, които насърчават женското участие в процеса на вземане на управленски  решения.


Резултати по проекта

Излезе от печат книгата „Равенство на жените и мъжете при вземането на решения в икономиката“.

Книгата може да бъде свалена оттук.