Екологични политики и практики за развитие на конкурентоспособни туристически клъстери

Изследването е изготвено през 2008 година по поръчка на Бизнес Агенция Варна в изпълнение на проект за Повишаване конкурентоспособността на Туристически клъстер-Варна, финансиран от програма Инициативи за развитие на клъстери на МИЕ.

В рамките на проучването е направен подробен  преглед на съществуващите екологични практики в туристическата индустрия на страните в ЕС както и  изследване на успешни туристически модели и програми в страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Анализиран е опитът на  туристически клъстери и мега клъстери, създадени в различни държави по света със задачата да бъде препоръчан такъв модел на устойчиво управление на туристическите дейности в Туристически клъстер-Варна, който да допринесе за повишаване на иновативния му потенциал и ефективното управление на икономическите дейности, свързани с потребление на природни ресурси и опазване на околната среда.

Икономическият потенциал на клъстерните обединения в областта на туризма е представен във връзка с приложимите общи политики на ЕС, националните приоритети за развитие на устойчив туризъм, законодателната рамка в областта на околната среда, насоките за развитие на област Варна и др..

Потърсена е връзката между конкурентоспособност и клъстеризация, устойчиво развитие и повишаване икономическия потенциал на туристическите дестинации. За да могат туристическите бизнеси да формулират печеливши фирмени политики на основата на принципите на устойчивото развитие, подробно е представена същността на сертификационните програми, разликата между сертифициране и акредитиране, дефинирани са понятията устойчив туризъм и екологична маркировка, представени са видовете екологични сертификати и сертификатни марки.

Специално внимание е отделено на ролята на сертифицирането за развитието на туристическите бизнеси и предимствата на клъстерната организация при неговата практическа реализация. На основата на конкретни примери и препоръки, подробно са изброени стимулите и предизвикателства за внедряването на устойчиви екологични практики във фирмите, обединени в туристически клъстер и конкурентните предимствата за клъстера като цяло в рамките на националния и международен пазар на туристически услуги.

Изследването дава подробна информация за действащите в България механизми за въздействие върху околната среда, същността на Системите за управление на околната среда и стандартите за системи за управление по околна среда ЕМАС и ISO 14001 както  процедури, ползи и добри практики, свързани с продуктовата група “Услуга нощувка на туристи “ и Европейската схема за екомаркировка. Подробно е представена практиката на Проект EMAS TUR и „Еко Бизнес план Виена”, които според авторите на изследването в най-голяма степен отговарят на спецификата на бизнесите, представени в Туристически клъстер Варна.