Законодателна рамка за развитие на информационните и комуникационните технологии в България

Документът е структуриран според основните въпроси, касаещи по един или друг начин наличието и развитието на законодателството в областта. В този смисъл, в него са залегнали следните базови теми:

 • Правна рамка на телекомуникационният сектор
 • Правен статус на субектите на телекомуникационния пазар.
 • Способи за контрол в сектора.
 • Политика на регулация и дерегулация на далекосъобщителните мрежи и предоставяните чрез тях услуги. Либерализация и хармонизация.
 • Конкуренцията и специфичните проблеми на сектора – взаимосвързаност на мрежите; достъп до последната миля; задължение за предоставяне на универсална услуга; оператори със значително пазарно въздействие.
 • Стандартизацията в областта на далекосъобщенията.
 • Правни аспекти на електронната търговия.
 • Електронен документ, електронен подпис и услуги, свързани с електронните подписи. Електронно правителство.
 • Електронно банкиране. Системи за електронни разплащания.
 • Защита на личните данни.
 • Наказателно-правна защита на обществените отношения свързани с Интернет.
 • Престъпленията в Интернет.

Документи:

ICT_Legislation_BG.pdf

ICT_Legislation_ENG.pdf