Проучване на пазара на недвижимисти в област Видин

Целта на проучването е да се изследва икономическия ефект от включването на населените места в област Видин – наличните земи и сгради, които могат да се ползват за развитие на бизнес, в карта на бизнес възможностите в Централна и Югоизточна Европа.  Определянето на възможната динамика на пазара на недвижими имоти и предвижданото му развитие в област Видин се извършва на базата на срещи с представители на публичните органи, бизнесмени, инвеститори, експерти по недвижими имоти и интервюта с местни лидери – ръководители на неправителствени организации (NGOs), ръководители на асоциации на работодатели, ръководители на граждански асоциации, директори на училища, доктори, представители на църквата и др. В резултат на проучването ще се оценят и идентифицират: възможностите за инвестиции в недвижими имоти и землеползване в областта; слабостите и заплахите за инвестиционните проекти; степента на подкрепа от страна на местните власти и жители за проектите, които допринасят за социални и икономически промени; степента на познаване на завършените или действащи инвестиционни проекти в сферата на участие; проблемите, които инвеститорите в недвижими имоти и ползвателите на земя могат да срещнат в тази област; потребната информация за потенциални инвеститори в партньорски страни. Проучването се извършва в периода февруари-март 2010 година