Европейски съюз 2020 и целите за България

ПРОЕКТ „ЕС 2020 И ЦЕЛИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ”с подкрепата на Институт Отворено общество, София През април Центърът за икономическо развитие (ЦИР) с подкрепата на институт „Отворено общество”стартира проект, който има за цел постигането на консенсус между заинтересованите страни на национално ниво относно интегрирана визия за социално-икономическото развитие на България през следващите десет години в контекста на ЕС 2020. ЦИР предлага на основата на поредица от дискусии с участието на представители на гражданското общество, държавната администрация и бизнеса да бъдат формулирани основни цели в развитието на България за следващите години и конкретни мерки за тяхното изпълнение. Проектът ще подпомогне правителството при разработването на националния документ на страната в изпълнение на ЕС 2020. Проектът ще даде възможност за включване и активно участие на представители на гражданското общество във формулирането на стратегията за социално-икономическото развитие на България. Той ще позволи по-широко популяризиране на тази стратегия и превръщането й в кауза за гражданите на страната. Подцелите на проекта включват: ·        Създаване на устойчив модел за партньорство между заинтересованите страни – вземащите политически решения, представителите на бизнес средите, представители на гражданското общество при изработването на дългосрочна стратегия за развитието на България в европейски контекст.·        Изработване на интегрирана визия за социално-икономическото развитие на страната, основана на баланс в оценката за икономическото развитие и ефектите от социалната политика.·        Обсъждане и формулиране на цели за развитие на страната в три основни области: първо, развитие на икономика на знанието (образовнание, научни изследвания, иновации); второ, повече възможности за хората в отворени за всички общества (придобиване на нови умения, насърчаване на творчеството и иновациите, развитие на предприемачески дух, преход от едно работно място към друго); трето, конкурентоспособна, свързана и по-екологична икономика·        Обсъждане и формулиране на индикатори за проследяване и оценка на напредъка в постигането на заложените цели, което ще позволи впоследствие осъществяване на граждански мониторинг върху процеса на изпълнение. ·        Повишаване на информираността и ангажиране на гражданите в дебата и в изпълнението на бъдещата стратегия „ЕС 2020” на национално и европейско ниво.  Очаквани резултати: ·        Формулиране на основни цели и приоритети в социално-икономическото развитие на България в период до 2020 г. на основата на консенсус между гражданското общество, бизнеса и правителството. ·        Принос във формулирането на приоритетите и разработването на официалния документ за България (Програма за реформи 2020) в изпълнение на ЕС 2020 – постигане на по-голяма интегрираност и повишаване качеството на националната програма за реформи. ·        Популяризиране на стратегията ЕС 2020 и българския отговор в изпълнение на тази стратегия.  Методология:  Проектът съчетава експертното мнение на представители на НПО, държавната администрация, бизнеса и вижданията на гражданите. Ще бъдат използвани следните подходи – аналитични разработки, дискусии, социологическо проучване, медийно покритие. Това предполага:·        На основата на предварително разработени от експерти на ЦИР аналитични материали по трите основни приоритета (материалите ще представят накратко състоянието в трите области и ще очертаят проблемите в тях), ще бъдат проведени дискусии (три на брой). ·        Разработване на обобщаващ доклад, съдържащ основните предложения, формулирани по време на дискусиите.·        Медийно отразяване – популяризиране чрез медиите на дискусиите и резултатите от тях.  Основни дейности:Целите и методологията предполагат осъществяването на следните дейности: ·        Разработване на аналитични материали за състоянието в трите области – предмет на дискусии и обсъждане: развитие на икономика на знанието; повече възможности за хората в отворени за всички общества; изграждане на конкурентоспособна, свързана и по-екологична икономика. Материалите ще съдържат основни характеристики на състоянието в трите области, проблеми и предложения за подобряване, срок: април – май 2010·        Провеждане на дискусии (три на брой) по трите теми (идентифициране на участници в дискусиите – представители на държавната администрация, социални партньори, бизнес среди, НПО), срок май–юни 2010 г.·        Провеждане на обобщаваща дискусии по основните теми, срок: юни 2010 г.·        Оформяне на заключителен доклад, които ще отразява проведените дебати, мненията и предложенията относно целите и приоритетите в развитието на страната в периода до 2020 г. в изпълнение на ЕС 2020. Докладът ще бъде представен на правителството, за да се използва при окончателното разработване на националния документ в унисон със Стратегия ЕС 2020. ·        Разработване на механизъм за наблюдение и актуализиране на изпълнението на българската програма за реформи. Възможно е това да бъде форум, който да се събира всяка година и на който да се представят резултатите от изпълнението на програмата и да се предлагат нови актуални мерки за следващия едногодишен период. Тези форуми ще бъдат широко популяризирани чрез медиите, за да достигнат до широката общественост, срок: октомври 2010 г.. ·        Разработване на индикатори за наблюдение на изпълнението на националната стратегия (достатъчно синтезирани количествени индикатори, които да позволяват квантифициране на напредъка на страната в изпълнението на националната стратегия), срок: ноември-декември 2010 г.. ·        Лобиране за включване на идеи и предложения в официалната програма на България 2020 – по време на целия проект ·        Разработване на резюме на доклада на английски език с основните изводи и заключения. Резюмето ще бъде изпратено в ЕК като принос на гражданското общество при формулиране на целите, наблюдение на изпълнението им и нови идеи и предложения и към европейски политики.·        Медийно отразяване – подготовка на материали за медиите, по време на целия проект.  Участници в проекта: представители на неправителствения сектор, държавната администрация, бизнес средите. Продължителност на проекта: 9 месеца (април 2010-декември 2010 г.).