Укрепване на институционалния капацитет на ЦИР за работа с държавната администрация и изграждане на мрежа от НПО в областта на икономическата политика

Оперативна програма „Административен капацитет”

Проект: “Укрепване на институционалния капацитет на ЦИР за работа с държавната администрация и изграждане на мрежа от НПО в областта на икономическата политика”

Общата цел на проекта е укрепване на институционалния и организационния капацитет и експертиза на ЦИР в областта на икономическата политика, развитие на сътрудничество между НПО, работещи в тази област, обмяна на опит и изграждане на мрежа на НПО в областта на икономическата политика.

Специфичните цели на проекта са насочени към:
– Укрепване на институционалния и организационния капацитет на ЦИР за по-ефективно сътрудничество с държавната администрация по анализ, оценка и разработване на варианти на икономическата политика;
– Прилагане в дейността на ЦИР на опита и най-добрите практики на сътрудничество между НПО и държавната администрация от други страни-членки на ЕС;
– Осигуряване на по-широк публичен достъп до дейността и резултатите от работата на ЦИР;
– Разширяване на сътрудничеството между НПО, работещи в областта на икономическите анализи и политики;
– Създаване на мрежа от НПО по проблемите на икономическата политика с цел повишаване ефективността от дейността им и изграждане на партньорство с държавната и местната администрация.

Проектното предложение ще допринесе в дългосрочен план за постигане стратегическите цели на ОПАК, тъй като създадената мрежа от НПО, работещи в сферата на икономическите анализи и политики, ще се превърне в компетентен партньор и коректив на централната и местна администрация в процеса на разработване и изпълнение на ефективни и прозрачни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Проектът ще укрепи капацитета на този неправителствен сектор за осъществяване на ефективно застъпничество на национално и регионално/местно ниво.
В краткосрочен и средносрочен план предлаганият проект ще допринесе за укрепване капацитета, знанията и уменията на ЦИР  по отношение на реализиране на ефективно партньорство както с администрацията, така и със структурите на гражданското общество, каквато е специфичната цел на подприоритет 2.3. на приоритетна ос II.
Проектното предложение е в унисон и със заложените цели и приоритети в редица национални, регионални и други стратегически документи като Националната стратегическа референтна рамка (2007-2013), Националната програма за реформи (2006-2009), Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015, Стратегията за развитие на селските райони на България за периода 2007-2013 г., актуализираната Лисабонска стратегия (2005), Стратегическите насоки за сближаване на Общността (2007-2013) и др. Успешното реализиране на заложените по проекта дейности ще укрепи капацитета на ЦИР и ще спомогне за изграждане на мрежа от НПО като ги превърне в ефективен партньор и коректив на местната и централна администрация. Това от своя страна ще подобри качеството на разработваните и прилаганите национални, регионални и местни икономически и социални политики, което се очаква да доведе до подобряване на базисната инфраструктура, повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта, насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление, както и поддържането на балансирано териториално развитие (четирите стратегически приоритета в Националната стратегическа референтна рамка за програмния период 2007-2013).

Срещи в Брюксел„.

Снимки от Брюксел„.

Срещи в Словакия„.

Снимки от Словакия„.

Мрежа на НПО в областта на икономическата политика

 

В резултат на изпълнение на проект по ОПАК, Договор № 08-23-195-C от 27.08.2008 г., Дейност № 6 „Създаване на мрежа на НПО в областта на икономическата политика” беше създадена мрежа от икономически НПО. Изградената мрежа ще продължи да работи по разработване на икономически и регионални политики, както и ще съдейства на регионалните власти при формиране на управленски решения.

В мрежата участват следните организации:

 

  • Агенция за Регионално развитие и Бизнес център 2000, Монтана

електронен адрес: http://arrbc-montana.org/

  • Регионално сдружение на общини „Янтра”, гр. Велико Търново

електронен адрес: http://www.ram-yantra.eu/index_bg.htm

  • Сдружение “Европартньори, гр. Добрич

електронен адрес: www.europartnersbg.org/index.html

Сдружение „Клуб Отворено общество” – Сливен

електронен адрес: http://www.ethnos.bg/index.php?TPL=2&SID=118

Сдружение „Агенция за регионално развитие – Велинград”

електронен адрес: http://cbivel.org/

Бизнес център „Места” – Разлог

електронен адрес: http://www.bcmesta.bg/

За контакти:

Център за Икономическо развитие

гр. София, 1421, ул. „Червена стена“ 46

Тел. 8190762, 8190777

Бленика Джелепова