Индекс на инвестиционната реформа /ИИР/

Проектът “Индекс на инвестиционната реформа” се разработва в контекста на Инвестиционната харта за Югоизточна Европа.

Индексът на инвестиционната реформа представлява специфичен инструмент за държавите от Югоизточна Европа, с помощта на който се оценява и представя напредъка в подобряването на инвестиционния климат. Основната цел на индекса е да се насърчи процеса на инвестиционни реформи в региона. Той е също така важен източник на информация за потенциалните инвеститори в Югоизточна Европа.

Проектът се ръководи от екип на ОИСР и включва местни консултанти, които работят в партньорство с националните власти и представителите на частния сектор.

Центърът за икономическо развитие е определен за национален консултант за България. В рамките на проекта експерти от Центъра подготвят анализ на реформите в основните области, предмет на изследването и оценка по индикаторите, включени в проекта.

В рамките на проекта ще бъде направено сравнение по редица показатели между страните в региона и с най-добрите международни стандарти. Ще бъдат очертани параметрите на напредъка на всяка държава за определен период от време. Оценката ще се извършва на двугодишна база и ще има следните характеристики:

  •  Подготвя се от екип, включващ експерти икономисти от всяка страна, представители на частния сектор и на ОИСР, като се използват всички налични източници на информация /национални и международни/.
  • Основните области на въздействие върху инвестиционния климат са: политика по отношение на инвестициите, антикорупционни действия, данъчна политика, конкуренция, регулативна реформа, търговска политика, човешки ресурси.
  • Системата за оценяване се основава на петстепенна скала, като оценка пет е максимална и тя съответства на най-добрите международни практики.

Анелия Дамянова
тел. 02 81 90 760
E-Mail: A.Damianova@ced.bg