Готовността на България за присъединяване към ЕС на местно и регионално равнище

Основната цел на проекта е да се оцени готовността на страната за присъединяване към ЕС на местно и регионално равнище. Анализът, изготвен от ЦИР като един от местните консултанти на Мисията на ПРООН, се основава на цялостен преглед на текущото състояние на процеса на децентрализация в страната, свързаните с него национални политики и стратегии и тяхното въздействие върху присъединяването към ЕС; съществуващите институционални структури и механизми за координация и използване на предприсъединителните и структурните фондове на ЕС, в това число процедурите за подготовка на Националния план за икономическо развитие; съществуващия капацитет за усвояване на предприсъединителните фондове на централно, регионално и местно равнище и съответните механизми за хоризонтална и вертикална координация. Анализът дава възможност да се формулират някои изводи и препоръки относно тесните места и проблемите, свързани с готовността на страната за присъединяване към ЕС и по-специално – готовността на местно и регионално равнище, както и да се идентифицират онези области, в които трябва да се развие капацитет за усвояване на европейските структурни фондове на местно и регионално равнище.

Проектът приключи през ноември 2003 г.

Лице за контакт:
Мариета Цветковска
тел. 02 81 90 759
E-Mail: M.Tzvetkovska@ced.bg