Увеличаване доверието на българския бизнес в съдебната система чрез повишаване информираността и улесняване достъпа до правосъдие

Неуспехът на съдебната реформа в България на този етап се оказва пречка за пълноправното ни членство в ЕС. Български и международни експерти отчитат рекордно ниско доверие на българските граждани в съществуващата система и дейността на институциите и особено тези – на съдебната власт. В тази връзка, Центърът за икономическо развитие реализира проект в рамките на Инициатива за укрепване на съдебната система /ИУСС/ – www.ewmi-bg.com с обща продължителност 6 месеца. Проектът е озаглавен “Увеличаване доверието на българския бизнес в съдебната система чрез повишаване информираността и улесняване достъпа до правосъдие.”Целта на проекта е да се повиши доверието на бизнеса в съдебната система, което от своя страна ще улесни достъпа на бизнеса до правосъдие и ще създаде по-благоприятна стопанска среда, като предпоставка за успешен завършек на съдебната реформа, и макар и индиректно – за икономически растеж на България.Основните дейности, които ЦИР ще извърши в рамките на проекта с оглед постигане на неговите цели се състоят главно в информиране на бизнеса относно особеностите на съдебните и извънсъдебните механизми за решаване на търговски спорове. От друга страна, ЦИР ще стимулира участието на бизнеса в нормотворческите процеси, като информира бизнеса за възможностите да участва в процесите на разработване на проекти на нормативни актове. В резултат от изпълнение на дейностите по проекта ЦИР ще разработи и реализира IT програма в бизнес – портала ЕКОН.БГ – http://econ.bg/forms.html, която ще информира представителите на бизнеса за спецификите на съдебните и извънсъдебни производства по търговски спорове и ще разработи и разпространи информационни брошури сред бизнеса относно съдебните и извънсъдебни механизми за решаване на търговски спорове и относно възможностите за участие в нормотворческата дейност на държавните органи и органите на местно самоуправление. През целия срок на изпълнение на проекта ще се провежда медиина кампания – чрез радио- и телевизионни предавания, публикации в централни и регионални печатни медии. Планираме и заключителна конференция, на която ще бъдат обобщени и популяризирани резултатите от дейностите по проекта.Целевата група на проекта са представителите на малкия и средния бизнес. Дългогодишните партньорства на ЦИР с някои организации на малкия и средния бизнес ще спомогнат да се установи постоянен диалог между бизнеса и изпълнителите по проекта.Допълнителни материали:ВЪЗМОЖНОСТИ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС ЗА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ.СЪДЕБНИ И ИЗВЪНСЪДЕБНИ МЕХАНИЗМИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ.ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИРЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕЛЕФОННО ДОПИТВАНЕ СнимкиКръгла маса в гр. Видин на 14.03.2006 г. Кръгла маса в гр. Пловдив на 28.02.2006 г. Кръгла маса в гр. Благоевград на 07.03.2006 г. Лице за контакт:Анета Сланчеваe-mail: A.Slancheva@ced.bgТел.  953 42 04 вътр. 124