Годишен доклад за МСП в България 2004

Агенция “Икономика” и Центърът за икономическо развитие по поръчка на Министерството на икономиката и енергетиката  разработиха “Годишен доклад за състоянието и развитието на малките и средните предприятия в България 2004”.

Основната цел на доклада е да се направи характеристика на състоянието на сектора на МСП в навечерието на членството на България в ЕС. В разработката е използвано актуалното определение за МСП, формулирано в последните изменения на закона за МСП. Стремежът ни е да се представи цялостна, всеобхватна, стегната и ясна картина на сектора на МСП в страната. Това означава да се анализира броят на предприятията, възможностите за стартиране на бизнес в България и за излизане от пазара.

Направена е изчерпателна характеристика на МСП и ролята им в икономиката на страната. Подробно е разгледана ролята на МСП в създаването на заетост в икономиката. Вниманието е насочено и към достъпа на МСП до финансиране, както и към оценка на влиянието на бизнес средата върху поведението на МСП. Нов момент в изследването е очертаването на портрет на българския предприемач, в т.ч. и опит за представяне на мястото и ролята на жените в българския малък и среден бизнес.

Друг съществен фактор, който придобива все по-голямо значение и на който е обърнато специално внимание в анализа, е целенасочената подготовка на предприемачи с добри професионални качества и умения в българските учебни заведения.

Основен въпрос, на който се опитваме да дадем отговор, е конкурентоспособни ли са българските МСП и кои са факторите, влияещи върху повишаването на конкурентоспособността им.

Въз основа на направените изводи и обобщения за състоянието на сектора са формулирани препоръки за политиките по отношение на МСП в ключовите за развитието им области както на национално, така и на фирмено ниво.