Насоки за икономическото развитие на България 2005-2010

Центърът за икономическо развитие изпълни през 2004-2005 г. проект по тема: “Насоки за икономическото развитие на България 2005-2010”. Проектът беше финансиран от Институт “Отворено общество”-София.  Основната цел на проекта беше разработване на средносрочна стратегия за развитието на страната, включваща преглед на състоянието на икономиката в началото на 2005 г., обзори на данъчната, бюджетната и валутната политики, както и секторни анализи. В Стратегията намериха място и разработки за  “Политика към предприятията”, Селско стопанство, Икономическо образование и наука.Икономическата политика е интегрална част от общата държавна политика. Поради взаимното влияние на състоянието на образованието, здравеопазването, правосъдната система, вътрешната и външната сигурност, инфраструктурите, регионите и икономическото и социалното развитие, е необходим цялостен подход към секторите на обществения живот. Това е гаранция за успешна  държавна политика. Подходът не може да бъде конюнктурен, а трябва да е подчинен на единна философия и практика. Не е възможно да има едновременно успешно здравеопазване с активна роля на държавата в собствеността и управлението на здравните заведения, разпределението на средствата за тях, здравното осигуряване и профилактиката, а паралелно с това да се развива изцяло частна индустрия, търговия и услуги, основани на идеята за оттегляне на държавата и свобода на пазарните отношения. Този пример е необходим, за да обоснове виждането за цялостната политическа среда, в която трябва да се развива икономиката през следващите пет години, за да могат реформите в икономическата сфера да са ефективни и успешни.В рамките на проекта Институтът за икономически и международни отношения разработи програмата „България в Обединена Европа: Управленска програма 2005-2009.““. Тя съдържа основните виждания за управленските подходи на левицата в периода на присъединяване на България към ЕС. В контекста на изпълнение на стратегическите цели на Лисабонската програма на ЕС се предлага нов социално-либерален модел за развитие на българската икономика