Пътят към единния пазар на електроенергия в ЕС

Настоящата разработка е с познавателен характер и има за цел да проследи регулативната реформа в електроенергийните сектори  в страните от ЕС през втората половина на 90-те години на XX век и да представи напредъка по пътя към единния пазар на електроенергия. Изискванията и практиката в ЕС в създаването на единен електроенергиен пазар са от изключително значение за реформите в електроенергетиката на България. Тяхното детайлно познаване е необходимо с оглед на бъдещото присъединяване на страната към Обединена Европа.Обект на разработката са регулативните промени в електроенергийните сектори на страните, които членуват в ЕС към настоящия момент. Регулативните реформи и опитите за либерализация на българската електроенергетика остават извън обсега на този материал. Първата част разглежда развитието на електроенергийния сектор в европейските страни до средата на 90-те години, когато се приема правната рамка за реформите. Втората се спира подробно на конкретните предписания за реформите и прилагането им от всяка от страните от ЕС. Третата част отделя специално място на първите резултати от реформите и на очакваните по-нататъшни стъпки, които трябва да осигурят пълното интегриране на националните електроенергийни сектори в ЕС.