Проблеми на преструктурирането на въгледобива в Полша и България

Целта на публикацията е да популяризира резултатите от конференцията на тема:     “Преструктуриране на въгледобива в Полша и България”, проведена на 22-23 октомври 1998 г. в София с участието на работещи в сферата на въгледобива. Проявата беше организирана в рамките на програмата SUPPORT FOR ECONOMIC REFORM IN BULGARIA, финансирана от Институт „Отворено общество““ – Будапеща. Обобщеният характер на настоящата публикация не позволява подробно представяне на различните аспекти на продължителните и плодотворни дискусии. Това е причината да се ограничим до излагане на главните акценти на конференцията. В основната си част изданието съдържа материали