Конкурентоспособност на българската икономика – доклади по методологията на Световния икономически форум, Давос

От 1999 г. Центърът за икономическо развитие е официален партньор на Световния икономически форум при събирането и анализа на информация за България за  подготовка на доклада за Глобалната конкурентоспособност.

Още от момента на своята поява през 1979 г., докладът представлява едно от най-авторитетните и задълбочени изследвания на проблемите, свързани с конкурентоспособността на държавите в света. В него се анализират политиките, ролята на институциите и факторите, които оказват влияние върху икономическия растеж и дългосрочния просперитет.

В рамките на партньорството с Форума, всяка година Центърът за икономическо развитие със съдействието на агенция “Естат” провежда социологическо проучване сред български и чуждестранни фирми с икономически интереси в България. Методологията на проучването и анализа на данните се базират на методология, разработена от екип на Форума.

Проучването е представително за страната – то обхваща предприятия от всички сектори на икономиката, малки, средни и големи фирми, експортно ориентирани компании, финансови институции. Участниците в проучването поставят оценки по седем степенна скала /7 е най-високата оценка/ на различни показатели, групирани в няколко основни категории: държавно управление, качество на институциите, финанси и отвореност на икономиката, инфраструктура, конкуренция на вътрешния пазар, качество на фирмените стратегии, иновации и технологично развитие, екологична политика и т.н.

Докладът на Форума е годишен и представя най-новите виждания за същността и ролята на конкурентоспособността. В този смисъл той е важно средство за политиците, лидерите на компании, експертите и представителите на гражданското общество за запознаване и прилагане на най-добрите практики за постигане на икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността.

Всяка година след официалното публикуване на доклада експерти от Центъра за икономическо развитие подготвят коментари и анализи на позициите и резултатите на България по отношение на националната и фирмената конкурентоспособност.

Центърът организира пресконференции за представяне на доклада, след което той се отразява в медиите – публикуват се интервюта, анализи, статии, посветени на проблема. Икономическият портал Econ.bg също допринася за популяризирането на изследването.

В резултат на дейността на ЦИР в рамките на проекта се осъществява активен диалог между правителството и представителите на бизнеса; изгражда се общо разбиране за ролята на конкурентността и пътищата за нейното повишаване. Конкурентоспособността означава не само макроикономическо равновесие, ниска инфлация, либерална търговска политика. Наред с това тя характеризира потенциала на нациите да постигат висока производителност, основана на иновативен подход към човешките ресурси, капитала и материалните активи. Тя отразява способността да се произвеждат стоки и услуги с високи качествени параметри, които отговарят на високите изисквания на потребителите. За да постигнат тези цели правителствата и икономическите субекти трябва да имат общо виждане и да действат в една посока.

На основата на проучването и анализите за конкурентоспособността експертите на Центъра формулират конкретни предложения за постигане на по-висока производителност и икономически растеж. Ние лобираме за приложение на направените предложения чрез привличане на експерти от държавната администрация и за намиране на адекватни решения, в т.ч. и законодателни промени за подобряване на бизнес климата и повишаване на конкурентоспособността.