Привличане на бизнеса за по-ефективно участие в борбата срещу корупцията в община Велинград

Проект “Привличане на бизнеса за по-ефективно участие в борбата срещу корупцията в община Велинград” (януари – септември 2004). Проектът беше реализиран по програма “Гражданско общество срещу корупцията” на Коалиция 2000 (http://www.anticorruption.bg/bg/project2004.htm ) с финансовата подкрепа на ААМР. Местен партньор беше Сдружение “Агенция за регионално развитие – Велинград.

Основната цел на проекта беше да се изградят устойчиви механизми за предотвратяване на корупцията чрез публично-частно партньорство между местните власти, бизнеса и гражданското общество.

 Дейностите включваха: две фокус групи, публична дискусия, създаване на Граждански инициативен комитет, разработване и приемане на Харта против корупцията, Антикорупционен форум, активиране на интернет приложение за Хартата на адрес: www.cbivel.org, заключителна среща, медийна кампания.

Хартата е отворен документ за присъединяване и всеки, който приема нейните принципи, може да се присъедини към нея. Документът може да бъде подписван в Центъра за бизнес и информация и в общината – при председателя на Общинския съвет.

Харта