Макроикономическа рамка за технологично развитие в България

Ролята на държавата за осигуряване на устойчив икономически растеж е да създаде среда, която да стимулира компаниите да изграждат корпоративната си стратегия за конкурентоспособност на базата на дългосрочни технологични предимства, а не за сметка на експлоатация на временните характеристики на пазарната среда. Само по такъв начин България ще си осигури място сред развитите страни и ще стане привлекателен център за инвестиции.  Българското правителство в съответствие с междуправителствена спогодба за техническо сътрудничество между България и Германия  изпълни проект за създаване на макрорамка за технологично насърчаване.

Проектът е финансиран от германското правителство чрез Германската агенция за техническо сътрудничество (GTZ) и е управляван от Франхофер (Fraunhofer GmbH) – водещ германски институт в управлението на научната дейност и технологиите. За целите на проекта партньор на германския консултант и основен изпълнител е Центърът за икономическо развитие (ЦИР). Чрез проектa се разработи макроикономическа рамка за повишаване технологичното ниво на българската икономика, която да доведе до по-висока конкуренноспособност на малките и средните предприятия и устойчиво повишаване на заетостта в страната.