Годишен доклад за сектора на МСП 2002-2003

В партньорство с Агенцията за малки и средни предприятия www.sme.government.bgЦентърът за икономическо развитие в сътрудничество с Агенцията за малки и средни предприятия разработи четвъртия Доклад за МСП в България за периода 2002-2003 година. Малките и средните предприятия играят ключова роля в развитието на българската икономика. Те са източник на икономически растеж и средство за намаляване на безработицата. Задълбоченият анализ на състоянието на малките и средните предприятия е важна предпоставка за формулиране на препоръки за успешна политика по отношение на сектора в бъдеще. Проектът е подкрепен от Американската агенция за международно развитие.Докладът е важен инструмент в подкрепа на вземането на политически решения от страна на Министерство на икономиката за успешното насърчаване на малките и средните предприятия в страната. Наред с това, докладът е полезен източник на информация за представителите на бизнеса, браншовите организации, местните и чуждестранните инвеститори при осъществяване на предприемаческа дейност. Основната цел на доклада е да представи задълбочен анализ на състоянието на сектора на МСП, както и средата за неговото развитие. На тази основа в документа са формулирани препоръки и предложения за подобряване на политиката по отношение на МСП в България. Конкретните задачи, които са изпълнени, са: анализ на ролята на МСП в икономиката; основни тенденции в развитието на сектора; анализ на политиката към МСП.Методологията на изследването включва: събиране на статистическа информация; социологическо проучване сред мениджъри на МСП; анализи и разработване на цялостен доклад. Отделните теми, коментирани в доклада, са:Роля на МСП в икономиката на страната. Основни характеристики на МСП. Институционална рамка за развитие на МСП Административна и правна среда за развитие на МСП Достъп до финансиране Достъп до високи технологии и информация Вътрешни фактори за развитие на МСПДокладът е публикуван на български и на английски език и разпространен от Агенцията за МСП. Лице за контакт:Анелия Дамянова, доктор по икономикаE-Mail: A.Damianova@ced.bg