Оценка на финансовия модел на разработената от Sodexho Pass ‘Програма за осигуряване на ваучери за храна на работещите в България’

През септември 2002 г. на Центъра за икономическо развитие и Агенция “Икономика” ЕООД бе възложено да изготви професионална оценка на финансовия модел на разработената от Sodexho Pass “Програма  за осигуряване на ваучери за храна на работещите в България”.

Основната цел на проекта беше да се направи икономически анализ на ползите от въвеждането на ваучерите за храна в България и да се оцени влиянието им върху икономическия и социалния живот в България, като например върху социално-осигурителната система, данъчната политика, равнището на безработица и така нататък.

Постигането на тази цел изискваше да бъдат изпълнени следните задачи:

  • Да се оцени степента на разпространение на ваучерите за храна сред бизнеса и да се анализа състоянието и развитието на схемите на допълнителните социални придобивки в България.
  • Да се анализират несъвършенствата и пропуските в съществуващото законодателство (ДДС, Корпоративен данък, Данък за облагане доходите на физическите лица и социално осигурителните схеми) и да се подпомогне усъвършенстването на законовата рамка и нейното прилагане.
  • Да се идентифицират слабите страни на финансовия модел на разработената от Sodexho Pass “Програма за осигуряване на ваучери на храна на работещите в България” и да се направят предложения за неговото усъвършенстване.
  • Да се повиши информираността на обществото относно положителното влияние на необлагането с данък на социалните придобивки върху повишаване събираемостта на данъчните и социално-осигурителните плащания.Резултатите от проекта са обобщени в следния документ