Анализ на обществената политика по програма “Демократична мрежа” в областите: конкурентоспособност, развитие на малки и средни предприятия, данъчна политика и пенсионна реформа

От началото на 2000 до края на 2002 Центърът за икономическо развитие участва активно в успешното реализиране на тригодишния проект по програмата “Демократична мрежа” на ААМР. Основна цел на ЦИР беше да увеличи участието на гражданите при формулирането и осъществяването на публичната политика, а оттук и откликваемостта на властите на национално и местно ниво. Ние постигнахме нашата цел като насърчихме използването на нов подход при разработването на публичната политика, при който представители от публичния и частния сектор се събират и заедно формулират политики и подобряват приложението им на практика. Три области бяха обект на изследвания и анализ – МСП и Конкурентоспособност, Данъчна политика и Икономически растеж и Социално осигуряване и Пенсионна реформа.

В областта на МСП и Конкурентоспособност целите на ЦИР бяха да:

  • анализира тенденциите в равнището на конкурентоспособност на бизнеса на национално ниво и да очертае специфичните черти на конкурентоспособността на МСП, както и промяната в условията за техния растеж;
  • работи с НПО, браншови асоциации и финансиращи институции с цел изграждане на сътрудничество за решаване на проблеми в областта на финансирането на МСП и
  • разработи базова схема на секторен гаранционен фонд заедно с браншови асоциации и финансови институции.

В областта на данъчната политика, преследвайки основата цел да насърчи идеите за справедливото данъчно облагане, ЦИР взе активно участие при разработването на данъчни промени  за насърчаване стопанските дейности в страната посредством:

  • Преглед на текущото данъчно законодателство и регулации и идентифициране на нови, по-ефективни инструменти на данъчната политика.
  • Регулярни срещи на работната група по данъчна политика, която включваше експерти от частния и публичния сектор.
  • Събиране и анализ на информация, и идентифициране на специфични проблеми.

През 2002 ЦИР фокусира своята дейност върху идентифицирането на постиженията и проблемните области в областта на пенсионната реформа в България. Нещо повече, ЦИР подкрепи развитието на допълнителното пенсионно осигуряване като създаде експертна работна група и заедно с целевите групи прегледа и анализира текущото състояние и проблемите в системата на допълнителното пенсионно осигуряване в страната, формулира политики за нейното успешно развитие през следващите години и стана техен защитник.

Основен  акцент във всички дейности на ЦИР е увеличаването на обществения достъп до информация и знание за процеса на разработване на публичната политика. На страниците www.ced.bg и www.econ.bg бяха качени всички дискусии и изследвания, осъществени по програмата “Демократична мрежа”, както и актуална информация за всички дейности по Партньорското споразумение.

Магдалена Вършилова
Тел.:(+359 2) 81 90 765
Ел. поща: M.Varshilova@ced.bg