Преодоляване на технологичното разделение

През март 2002 г. Центърът за икономическо развитие започна едногодишен проект “Преодоляване на технологичното разделение: интегриране на българския бизнес в новата икономика”. Той се осъществява с финансовата подкрепа и съдействие на German Marshall Fund и има за цел да подготви цялостна оценка на готовността на България да се възползва от възможностите на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), както и да предложи начините за подобряване на настоящото състояние на страната чрез активно участие в съвременните бизнес отношения.

Проектът включва няколко основни етапа:

1. Оценка на текущото състояние и употребата на ИКТ от индивидуалните потребители и бизнеса.
2. Анализ на възможните пропуски и неблагоприятни характеристики на настоящото законодателство по отношение на съвременните технологии и възможностите за бизнес, които те предоставят. Заедно с това ще се идентифицират и мерките за подобряване на качеството и обхвата на ИКТ.
3. В процеса на работа ще се възбуди и поддържа обществен диалог за използването на ИКТ за развитието на електронен бизнес и подобряването на конкурентоспособността на българската икономика.
4. Предвиждат се публични дискусии и семинари, чиято цел ще бъде да се създадат възможности за международно сътрудничество и възползване от опита на страните от ЕС и САЩ.

Състоянието, разпространението и употребата на ИКТ в България са от основно значение за бъдещото икономическо развитие на страната. В ерата на икономиката на познанието информацията е един от най-важните фактори за успех и своеобразна гаранция за висока конкурентоспособност на компаниите.

Положителен е също и фактът, че правителството нееднократно е засвидетелствало подкрепата си за приоритетното значение на ИТ сектора.

Погрешно е да се смята, че проблемът за технологичното разделение (digital divide) съществува само за България или за определен кръг от държави. Освен в международен аспект (между различните страни) този проблем има и т.нар. вътрешно измерение (между различните региони в страната). В този смисъл търсенето и разглеждането на възможностите за решаването му трябва да протичат в постоянно сътрудничество в международен план, като България може да се възползва в голяма степен от опита на европейските страни и САЩ.

Един от основните проблеми, на които сме свидетели в настоящата ситуация у нас, е не толкова физическата и техническата невъзможност за използване на ИКТ, колкото незнанието и незаинтересоваността на повечето малки и средни предприятия и индивидуални потребители от предимствата на съвременните технологии. Именно подобряването на този показател на “знанието” ще бъде част от целите на проекта.

В същото време средата за развитие на ИКТ е една от най-динамичните в икономическата действителност и това е от огромно значение при определянето на правилата и законодателната рамка за съвременните бизнес отношения. Именно затова България трябва да се стреми да бъде в синхрон с новостите, които се възприемат в напредналите страни по света. Постигането на тази цел е залегнало в действията по проекта. Въпреки че в страната вече е приет Закон за електронния документ и електронния подпис, това е само първата стъпка в правилната посока. Предстоят още много реформи и актуализации на законодателството за осъвременяване и привеждане в съответствие със световните стандарти в областта.

Изграждането на благоприятна среда за развитие на високотехнологичния сектор винаги е било сред приоритетите на Центъра за икономическо развитие. Експертите на ЦИР са взели активно участие в подготовката на проектозакона за ВТП, в създаването на макроикономическа рамка за технологичното развитие на страната и не на последно място – екип на Центъра стартира и поддържа на икономическия портал на България – Econ.bg. Взаимоотношенията с държавните институции, неправителствените организации, академичните среди и водещите компании в този бизнес ще бъдат от огромно значение за постигането на максимално добри резултати при реализацията на настоящия проект.


Публикации
1. Дейности и програми за развитие на информационното общество в България
2. Законодателна рамка за развитие на информационните и комуникационните технологии в България
3. Участие на “е”Правителството като страна в \’е\’ Отношенията
4. Възможности за развитие на електронен бизнес в България
5. Информационните технологии в помощ на малкия и средния бизнес
Събития
1. Kонференция “Технологичното разделение – възможности и пречки за участие на България в новата икономика”