Проекти

Анализ на състоянието на търговията и търговските режими със страни реципиенти на официалната помощ за развитие и ролята на гражданското общество и частния сектор като „актьори“ за развитие в новите държави членки на ЕС

>>>>>

Бизнес Акселератор – стимулиране на предприемаческата активност и създаване на условия за разширяване и развитие на бизнеса

Проектът “Бизнес акселератор – стимулиране на предприемаческата активност и създаване на условия за разширяване и развитие на бизнеса” се изпълнява от Бизнес Агенция Варна (БАВ) на територията на област Варна и се финансира по програма ФАР. Центърът за икономическо развитие е партньор на БАВ по този проект, като в периода март-април 2004 година изготви регионален […]

>>>>>

Обмяна на най-добрите европейски практики в областта на приложението на антидискриминационнато законодателство

>>>>>

Влияние на икономическата криза върху индустриалните отношения: Политиките като ключов инструмент на възстановяването

1. presentations_International Research Meeting 2. presentation_IRM_Turkey 3. Presentation_IRM_Croatia 4. Presentation_IRM_Bulgaria 5. Presentation_IRM_FYROM 6. Study visit, Brussels, MEMO of the meetings 7. Presentation – international conference 8. Industrial relations in Europe, 2010-translation in BG 9. Impact of the Economic Crisis on the National System of Industrial Relations in Bulgaria Report

>>>>>

Програма за усъвършенстване механизма на капиталовите трансфери

След успешно приключилите два проекта по проблемите на фискалната децентрализация, осъществени с финансовото съдействие на Инициативата за реформа в местното самоуправление и административното обслужване към Институт “Отворено общество”, Будапеща, в края на 2006 г. ЦИР завърши работа си по третия проект, свързан със спецификата на механизма на разпределяне на капиталовите трансфери в България. Основната цел […]

>>>>>

Оценка на наличната информация и изследвания за миграцията от Румъния и България

>>>>>

Телеуъркинг: нов начин на работа и живот

1. Представяне на проекта 2. През месеците май и юни 2012 г. Центъра за икономическо развитие разработи доклад свързан с българското трудово законодателство в сферата на специфичните трудови правоотношения при работата от разстояние и европейската практика. 3. В периода 26-31 август 2012 г. беше организирано учебно посещение в Естония. Основната цел на посещението беше да […]

>>>>>

“Carrying out a campaign for publicizing EU Structural instruments in Bulgaria and providing information and transparency related to absorption of EU funding”,

NULL

>>>>>

Увеличаване доверието на българския бизнес в съдебната система чрез повишаване информираността и улесняване достъпа до правосъдие

Неуспехът на съдебната реформа в България на този етап се оказва пречка за пълноправното ни членство в ЕС. Български и международни експерти отчитат рекордно ниско доверие на българските граждани в съществуващата система и дейността на институциите и особено тези – на съдебната власт. В тази връзка, Центърът за икономическо развитие реализира проект в рамките на […]

>>>>>

Роля на местните власти за насърчаване на местното икономическо развитие

С подкрепата на инициативата за местно самоуправление на Институт “Отворено общество” – Будапеща /www.lgi.osi.hu/Целта на проекта е: разработване и предлагане на политики относно местното икономическо развитие, включващи рационално използване на общинските ресурси и потенциал за стимулиране на бизнеса, ускоряване на местното икономическо развитие и създаването на работни места.Задачите, изпълнени в рамките на проекта от Центъра […]

>>>>>