Проекти

Индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Предизвикателства при икономическото възстановяване

Центърът за икономическо развитие (ЦИР), България, съвместно с партньорите си: IRMO, Хърватска, Университета на Тарту, Естония, CRPM, Македония, IPA, Полша, IPP, Румъния  и RILSA, Чехия продължават усилията си за развитие на националните експертизи в областта на индустриалните отношения в страните от Централна и Източна Европа. Проектът, „Индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Предизвикателства при […]

>>>>>

Равенство на жените и мъжете при вземането на решения в икономиката

Министерството на труда и социалната политика в партньорство с Центъра за икономическо  развитие са изпълнители на проект, финансиран от Европейската комисия, Генерална  дирекция „Правосъдие“, който третира участието на жените в процеса на взимане на  икономически решения. Проектът e изпълнен в периода ноември 2012 г. – октомври 2015 г. Проектът има за цел да продължи усилията […]

>>>>>

Състояние и развитие на електроенергийния сектор в България

>>>>>

Практически знания за МСП и НПО относно националните стратегически документи за Европейските структурни фондове

Центърът за икономическо развитие съвместно с Националното сдружение на малкия и средния бизнес изпълняват проект на тема “Предоставяне на практически знания на МСП и НПО относно националните стратегически програмни документи за Европейските фондове”. Проектът се финансира от Програма ФАР-2004 “Развитие на гражданското общество”.Основната цел на проекта е да се запознаят представителите на малкия и средния […]

>>>>>

Анализ на състоянието на търговията и търговските режими със страни реципиенти на официалната помощ за развитие и ролята на гражданското общество и частния сектор като „актьори“ за развитие в новите държави членки на ЕС

>>>>>

Бизнес Акселератор – стимулиране на предприемаческата активност и създаване на условия за разширяване и развитие на бизнеса

Проектът “Бизнес акселератор – стимулиране на предприемаческата активност и създаване на условия за разширяване и развитие на бизнеса” се изпълнява от Бизнес Агенция Варна (БАВ) на територията на област Варна и се финансира по програма ФАР. Центърът за икономическо развитие е партньор на БАВ по този проект, като в периода март-април 2004 година изготви регионален […]

>>>>>

Обмяна на най-добрите европейски практики в областта на приложението на антидискриминационнато законодателство

>>>>>

Влияние на икономическата криза върху индустриалните отношения: Политиките като ключов инструмент на възстановяването

1. presentations_International Research Meeting 2. presentation_IRM_Turkey 3. Presentation_IRM_Croatia 4. Presentation_IRM_Bulgaria 5. Presentation_IRM_FYROM 6. Study visit, Brussels, MEMO of the meetings 7. Presentation – international conference 8. Industrial relations in Europe, 2010-translation in BG 9. Impact of the Economic Crisis on the National System of Industrial Relations in Bulgaria Report

>>>>>

Програма за усъвършенстване механизма на капиталовите трансфери

След успешно приключилите два проекта по проблемите на фискалната децентрализация, осъществени с финансовото съдействие на Инициативата за реформа в местното самоуправление и административното обслужване към Институт “Отворено общество”, Будапеща, в края на 2006 г. ЦИР завърши работа си по третия проект, свързан със спецификата на механизма на разпределяне на капиталовите трансфери в България. Основната цел […]

>>>>>

Оценка на наличната информация и изследвания за миграцията от Румъния и България

>>>>>