Author Archives: CED

Нов аналитичен доклад с препоръки Ролята на синдикатите от Централна и Източна Европа за възходяща конвергенция на социалните стандарти от Мария Прохаска

ARTUS_Policy Paper_BG_November 2020 (6)

>>>>>

Нов проект: КОВИД-19 и равенството на половете

  Центърът за икономическо развитие изпълнява проект по темата за социално-икономическите последици от кризата с КОВИД-19 и равнопоставеността на половете. Това е съвместен проект с Института за социални изследвания – Италия и е възложен от Европейския институт за равенство на половете. Целта на проекта е да се събере информация и да се формира ново познание […]

>>>>>

Нова публикация

ЦИР публикува доклад на тема“Европейските измерения на дейността на българските синдикати“ /на английски/

>>>>>

Проект „Ролята на синдикатите от новите страни членки на ЕС за постигане конвергенция на социалните стандарти със страните от Западна Европа“

Центърът за икономическо развитие изпълнява партньорски проект посветен на ролята и значението на синдикатите от новите страни членки на ЕС в сравнение със синдикатите от страните от Западна Европа. Целта на проекта е да изследва степента на интеграция на синдикатите от Централна и Източна Европа в общото европейско профсъюзно пространство и да очертае рамката за […]

>>>>>

Уебинар: 26 февруари 2019

На 26 февруари 2019 г. от 16.30 часа българско време ЦИР проведе уебинар на тема: „Заетост в онлайн платформите. Нови форми на работа“. Гост-лектор ще бъде г-н Матиас Шафер, ръководител на екип Икономическа политика, Фондация „Конрад Аденауер“-Германия.

>>>>>

Новите форми на работа в България-характеристика

Центърът за икономическо развитие подготвя издаването на национален доклад по темата. Той съдържа количествени данни, анализ и обобщения. При написването му са използувани статистически и социологически данни /национално представително проучване, фокус групи, интервюта/. Данните и изводите от доклада ще послужат за разработването на сравнителен доклад по темата за страните участнички по проекта.

>>>>>

Индустриалните отношения в България: настояще и бъдеще

Докладът анализира съвременното състояние и перспективите за развитието на индустриалните отношения и социалния диалог в България в периода на възстановяването от икономическата криза.

>>>>>

Работна среща по проект Индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Предизвикателства при икономическото възстановяване.

През периода 16-18 май 2016 г. в София се проведе работна среща по проект Индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Предизвикателства при икономическото възстановяване. В нея участвуваха по един представител от партньорските организации от Република Хърватска, Чешката Република, Естония, Република Македония, Полша и Румъния. В срещата взеха също участие ангажираните по проекта експерти от […]

>>>>>

Индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Предизвикателства при икономическото възстановяване

Центърът за икономическо развитие (ЦИР), България, съвместно с партньорите си: IRMO, Хърватска, Университета на Тарту, Естония, CRPM, Македония, IPA, Полша, IPP, Румъния  и RILSA, Чехия продължават усилията си за развитие на националните експертизи в областта на индустриалните отношения в страните от Централна и Източна Европа. Проектът, „Индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Предизвикателства при […]

>>>>>

Равенство на жените и мъжете при вземането на решения в икономиката

Министерството на труда и социалната политика в партньорство с Центъра за икономическо  развитие са изпълнители на проект, финансиран от Европейската комисия, Генерална  дирекция „Правосъдие“, който третира участието на жените в процеса на взимане на  икономически решения. Проектът e изпълнен в периода ноември 2012 г. – октомври 2015 г. Проектът има за цел да продължи усилията […]

>>>>>