Фактори за икономически растеж в България

След  финансовата криза от началото на 1997 година България постигна забележителни резултати в усилията за стабилизиране на националната икономика и реализирането на амбициозната правителствена програма за структурни реформи в  условията на валутен борд. Промените, започнали в страната имаха за цел да постигнат финансова стабилност и да създадат условия за устойчив растеж на националната икономика.

С цел да подпомогне правителството в тази насока през 1998 година в Центъра за икономическо развитие бе създадена работна група от  експерти, представители на държавни структури и академичните среди със задачата да анализират факторите за икономически растеж, приватизационния процес и условията за чуждестранни инвестиции в България.

Работната група на ЦИР подготви анализи и доклади по най-важните фактори на икономическия растеж, обобщени в следните теми:

  • Макроикономическа стабилност и икономически растеж;
  • Производителност и растеж – състояние и проблеми на реалния сектор;
  • Защита на имуществените права като фактор за икономическия растеж;
  • Потенциалът на финансовата система да стимулира икономическия растеж;
  • Чуждестранните инвестиции – основа за обновяване на българската икономика;
  • Експортната насоченост и растеж на икономиката;
  • Данъчна политика и икономически растеж.

През 1999 година Центърът бе основен инициатор на широка обществена дискусия, чийто предмет бе на базата на експертните анализи на  икономическите фактори, влияещи върху развитието на българското стопанство, да бъдат предложени и представени на  държавните органи  варианти на икономическа политика за постигане на дълготраен икономически растеж в България.

В резултат на аналитичната дейност на българските експерти в сътрудничество с експерти от Харварския институт за международно развитие, Международния валутен фонд, Световната банка и други международни финансови институции бе подготовен обществен форум. Идеята беше на него да бъдат обсъдени въпросите, свързани с икономическата стабилност и потенциала  за икономически растеж в България.

Съвместно с Харвардския институт за международно развитие и Агенцията за икономически анализи и прогнози бе организирана  международна конференция  на тема “Фактори за икономическия растеж в България” – 25 януари 1999 г (програма).

Докладите от конференцията на български и на английски език бяха публикувани в книга.