Проект „Ролята на синдикатите от новите страни членки на ЕС за постигане конвергенция на социалните стандарти със страните от Западна Европа“

Центърът за икономическо развитие изпълнява партньорски проект посветен на ролята и значението на синдикатите от новите страни членки на ЕС в сравнение със синдикатите от страните от Западна Европа. Целта на проекта е да изследва степента на интеграция на синдикатите от Централна и Източна Европа в общото европейско профсъюзно пространство и да очертае рамката за по-ефективно включване с цел постигане на по-високи социални стандарти в новите страни членки.

Проектът е иницииран от Института за публични въпроси /Полша/ и се изпълнява в партньорство с изследователски институти от Литва, Румъния, Словакия и Словения.  Той се финансира от Европейската комисия, Генерална дирекция „Заетост и социално включване. Изпълнението на проекта включва изследователски дейности /социалогическо проучване/ и подготовка на национални доклади с препоръки и общ сравнителен доклад. За участие в проекта с коментари и предложения са поканени и водещи експерти в областта на индустриалните отношения от Западна Европа.