Пореден проект по темата за индустриалните отношения

Центърът за икономическо развитие участва в пореден международен проект в областта на индустриалните отношения. Проектът е посветен на темата за Европейските работнически съвети /ЕРС/ като средство за представителство на интересите на работниците и служителите в многонационалните компании в ЕС. Проектът е иницииран от Института за публични политики – Румъния и в него участват още изследователски институти от Република Северна Македония, Полша и Хърватска. Той се финансира от Европейската комисия.

Засиленото присъствие на многонационалните компании в Централна и Източна Европа през последните 10-15 години поражда редица въпроси доколко и как са представени и отчетени интересите на работещите в тях в дейността им. За целта има специално приета Директива на ЕС. Съответно Директивата е транспонирана в законодателството на страните членки на ЕС. Въпреки това броят на европейските работнически съвети в този регион все още е малък. Недостатъчно се познават възможностите на този механизъм за представителство и консултиране с работниците и служителите. Налице са и редица общи проблеми и затруднения за участниците от Централна и Източна Европа в ЕРС. В този смисъм проектът цели да запълни информационната празнота що се отнася до предоставяне на информация за ЕРС, добри практики за използуването им и спецификата на този инструмент.

Проектът включва значителен обем изследователска работа със сравнителен характер, която обхваща всички участващи страни. Изследователската методология предвижда серия от качествени социологически изследвания – дискусии във фокус групи и дълбочинни интервюта.

В заключителния етап от проекта се планират подготовката и публикацията на Наръчник за ЕРС, който да послужи на всички заинтересувани страни. Той ще бъде представен и използуван и при провеждането на две обучения по темата за представителите на социалните партньори.