Индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Предизвикателства при икономическото възстановяване

Центърът за икономическо развитие (ЦИР), България, съвместно с партньорите си: IRMO, Хърватска, Университета на Тарту, Естония, CRPM, Македония, IPA, Полша, IPP, Румъния  и RILSA, Чехия продължават усилията си за развитие на националните експертизи в областта на индустриалните отношения в страните от Централна и Източна Европа. Проектът, „Индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Предизвикателства при икономическото възстановяване” е финансиран от Европейската комисия.

Страните, които участват в проекта, имат различна степен на развитие на социалния диалог и изградени системи на индустриални отношения, както и различни степени на икономическо развитие.

Основните дейности на проекта имат за цел да проучат посредством методите на сравнителния анализ и застъпничеството съществуващите национални системи на индустриални отношения в новите страни членки на ЕС и кандидатстващите страни след икономическата криза с цел постигането на по-висок икономически растеж и конкурентоспособност.

Необходимостта от предлаганите изследвания се корени в текущото състояние на индустриалните отношения в новите страни членки на ЕС. Икономическата криза, от която те бяха засегнати, влоши социалния диалог между представителите на държавата, частния сектор и синдикатите. Невъзможността за запазване на съществуващите работни места и откриването на нови, влоши постигнатите резултати в утвърдилия се механизъм на преговори – гарантиращ равнопоставеността на всички страни участници.

Европейската комисия разглежда социалния диалог като един от начините за осъществяване на икономически реформи, както и на реформи на трудовия пазар, на национално ниво и ниво Европейски съюз, с крайна цел повишаване на конкурентоспособността на икономиките. Препоръките към новите страни членки на Европейския съюз са свързани с ускоряването на структурните реформи и постигането на устойчив растеж. Едновременно с това се акцентира върху възобновяването на социалния диалог като необходимо условие за постигане на приемливи условия на работа и живот в тези страни.

Индустриалните отношения в новите страни членки на ЕС, с изключение на Словения, се характеризират със слаби синдикати, липса на желание от страна на работодателите да се организират в работодателски организации, ниско ниво на колективното трудово договаряне, силна намеса на държавата в социалния диалог и желанието и да доминира при решаването на спорове и конфликти в областта на индустриалните отношения. Европейската комисия оценява необходимостта от възстановяване на националните системи за индустриални отношения и подкрепя усилията за намиране на разбирателство и осъществяване на необходимите икономически и социални реформи в дългосрочен план.

Някои от индикаторите за развитието на индустриалните отношения показват разлики в стойностите на страните от EU-15 и новите страни членки, както и между тях. Изследванията, които ще се проведат в рамките на проекта, ще разгледат състоянието на социалния диалог в новоприетите страни в контекста на съвременните изисквания и препоръки на Европейските институции.

Въпреки че трипартизмът е установена практика в новоприетите страни членки на ЕС, някои от тях – България и Румъния – имат повече опит в областта на социалния диалог, сравнени с Балтийските републики.

Основният въпрос, на който ще търсят отговор националните изследвания, е: Какви са предизвикателствата пред националните системи за индустриални отношения при възстановяването на икономиките след финансовата криза? Какво е бъдещето на социалния диалог в новоприетите страни членки на ЕС и кандидатстващите страни на фона на развитието на индустриалните отношения в старите членки на ЕС и процесите на европейско ниво.

Изследванията и националните доклади ще разгледат в детайли и политиките на отделните страни в областтите: антикризисни програми за възстановяване на икономиките, процесите на миграция, реформи в областта на социалния диалог, системи за заплащане на труда, в т.ч. минимална работна заплата.

Експертите на всяка от страните, които участват в изследванията, ще проведат по една работна среща с представители на участниците в социалния диалог – синдикати, работодатели и държавни организации. Целта на тези работни срещи е да установят какво е текущото състояние на индустриалните отношения в различните страни, какви са вижданията на участниците в диалога за неговото развитие в бъдеще и постигането на стратегическите цели на това сътрудничество. Работните срещи ще изиграят ролята и на своеобразен катализатор за обмяна на мнения и премахване на незначителните различия между страните в името на постигане на крайната цел – установяване на траен социален диалог и взаимоизгодно сътрудничество.

За целите на изследванията,  проектът предвижда и провеждане на дискусии в рамките на фокус групи, както и дълбочинни интервюта с участието на представители от всички страни, участници в социалния диалог.

Проектът е с времетраене 12 месеца  и ще се изпълнява в периода 01.04.2016 – 31.03.2017 г.