Индустриалните отношения в България: настояще и бъдеще

Пълният текст на доклада може да свалите оттук.

Докладът анализира съвременното състояние и перспективите за развитието на индустриалните отношения и социалния диалог в България в периода на възстановяването от икономическата криза. Актуалните тенденции покриват периода след 2012 година до края на 2016 година, а бъдещото развитие е прогнозирано в кратко- и средносрочна перспектива.

При подготовката на доклада е приложена методология, разработена съвместно и съгласувана с партньорските организации от Естония, Македония, Полша, Румъния, Хърватска и Чехия. На тази основа е подготвен и сравнителен доклад за индустриалните отношения в Централна и Източна Европа за същия период.

Съгласуваната методология предполага единна структура на националните доклади и прилагането на сходни изследователски методи, разбира се, адаптирани към националната специфика.

По-конкретно, за подготовката на доклада за България са използувани следните изследователски методи. Кабинетното проучване включва запознаване с информацията и основните публикации на най-известните български институции и експерти, работещи в областта на индустриалните отношения. Изследователският екип изказва специална благодарност за любезно предоставените публикации и материали от Теодор Дечев, доктор по социология, Директор „Индустриални политики”, Асоциация на индустриалния капитал в България.

Използувани са анализите и изследванията на основните синдикални и работодателски организации в България. Много ценна информация за тенденциите в развитието на индустриалните отношения в Централна и Източна Европа и по-специално в България се съдържа и в изследванията на Европейската комисия и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND).

Статистическата информация има за източници ЕВРОСТАТ, Българската национална банка, Националния статистически институт, Министерство на финансите и други български институции.

Настоящият доклад е продължение на усилията на изследователите за проучване и анализ на индустриалните отношения и социалния диалог в България, материализирани в доклада за България от проект “Влияние на икономическата криза върху националната ситема на индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Политиките като ключов инструмент на възстановяването“. The Impact of the Economic Crisis on the Industrial Relations National Systems: Policy Responses as Key Recovery Tools” (2011-2012, Reference VP/2011/001).

Пълният текст на доклада може да свалите оттук.