Икономически ефект от функционирането на системата за особените залози в България

През месец март 2002 г. Центърът за икономическо развитие с подкрепата на East-West Management Institute стартира проект на тема “Икономически ефект от функционирането на системата за особените залози в България”. Основната цел на проекта беше да се изготви икономически анализ на пазара на гарантирани кредити в страната и да се предложат практически мерки за подобряване и увеличаване на неговия обхват. Работата на екипа, работил по проекта включва следните основни етапи, необходими за постигане на поставената цел:

  1. Анализ на състоянието и развитието на кредитния пазар в България
  2. Проучване и оценяване на системата на особените залози
  3. Оказване на подкрепа за подобряване на законодателството в тази област и неговото прилагане

Идеята на анализа на системата за кредитиране при условията на особените залози в България е да се идентифицират проблемите в законодателната, икономическата и политическата рамка, които възпират успешното развитие на сигурен кредитен пазар, и наред с това да се предложат мерки за усъвършенстване на неговото функциониране. Основните области, в които бяха насочени усилията за подобряване на средата  включват:

  • увеличаване на възможностите на ключовите финансови и регулаторни институции
  • създаване на критерии за оценяване на ефективността на регистрационната система – наличие и достъп до информация, бързо и точно вписване в регистрите, простота на процедурите и ниски разходи

Наред с това екипът работил по проекта се запозна с опита на останалите европейски страни в областта на гарантираните кредити в системата на особените залози. Бяха разгледани подобни документи, подготвени в другите държави.

Финалният доклад е фокусиран върху развитието на кредитния пазар и системата на особените залози в България. Резултатите от проекта осигуряват на политиците, кредитиращите институции и бизнеса основата за стабилизиране на финансовия сектор и превръщането му в ефективна система, способна да посрещне потребностите на пазарната икономика. Проектът помага на органите, от които зависи политиката в страната да намерят посоката за подобряване на законовата среда и процедурите за освобождаване на потенциала на пазара на гарантирани кредити; създаване на нови регистри и улесняване на достъпа до съществуващите; усъвършенстване на съдебната система, която трябва да бъде достъпна и надеждна за гарантиране правата на кредитиращите институции.

Публикации
1. Анализ на системата за особените залози
Конференция “Използване на системата на особените залози в икономиките в преход”
 Agenda.doc
На 4 юни 2002 г. в Гданск, Полша, представител на Центъра за икономическо развитие взе участие в организирана от East-West Management Institute конференция на тема “Използване на системата на особените залози в икономиките в преход”. В конференцията участваха над 30 представители от 10 страни, като бяха изнесени презентации от експерти от Албания, България, Литва, Полша, Унгария и Чехия.