За нас

Центърът за икономическо развитие е неправителствена организация, създа­дена през септември 1997 година. Той е продължител на дейността на група икономисти, работещи съвместно от есента на 1996 година.

Целите на Центъра са:

  • да спомага за икономическото развитие на България и за постигане на устойчив иkoномичecku растеж в условията на пазарно стопанство.
  • да повишава иkoномичeckama култура u качеството на икономическото образование в страната.
  • да подпомага обществената дuckycuя по основни въпроси на икономическата noлumuka и да развива сътрудничеството между държавната админис­трация, частния сектор, образователните инс­титуции и неправителствените организации при решаване на проблемите в областта на икономиката.

Центърът осъществява целите си чрез:

  • изследвания в областта на икономикатаи тяхното разпространение.
  • разработване на варианти за икономическа политика.
  • проучване ефективността на действащите нормативни актове в областта на икономикатаи подпо­магане законодателната дейност.
  • популяризиране на либералните идеи в икономикатаи опита на страни с развито пазарно стопанство.
  • стимулиране обмена на идеи между специалисти в областта на икономиката, управлението и бизнеса от България и други страни.
  • разработване на интернет приложения за българckama икономика.
  • noдkpena на икономическото образование и квалифиkaцuя